به موجب رموز عرفانی آیین کهن میترایی ایران چون قربانی گاو بدست میترا صورت گرفت مجلس سور و مهمانی برگزار میشود که میترا در راس این مجلس حضور دارد و تنها “‌یاران غار‌” یا پیروان آیین مهر در این بزم‌گه راه دارند. مجلس انس و خلوت است و نوای نی و بربط و عود در آن می‌سوزانند…

این مجلس پیش از عروج میترا در غاری صورت گرفت و بعد‌ها پیروان این آیین‌، مراسم میترایی را در مهرابه‌ها برگذار میک‌ردند که به یکدیگر “یاران غار” می‌گفتند و باید اشاره شود داستان اصحاف کهف که به معنی یاران غار است یک داستان میترایی در میان مهرپرستان ایران بوده است…

ترکیب یارغار که نهایت یک رنگی و برابری را می‌رساند از بازمانده‌های آیین مهر است که در آن همه مناصب و طبقات و مقام‌ها کنار می‌رفت و همگان برادر و یاران غار بودند. در داستان اصحاب کهف که در قرآن آمده همچون مهرابه آیین مهر از چوپان تا وزیر یک مقام دارند…

در غار میترا نیز سگی به همراه یاران غار است و در عرفان میترایی سگ وظیفه محافظت و پاسبانی از نطفه گاو را داراست و همانطور که مشاهده می‌شود در داستان اصحاب کهف اشاره به سگی نگهبان است که با یاران غار بوده است…

تصویر این جستار سنگ‌نگاره میترا و یاران غار را بر شام میزد واقع در کنجیک کشور بوسنی را نشان میدهد…

ریشه داستان اصحاب کهف در داستان یاران غار آیین میترایی

ریشه داستان اصحاب کهف در داستان یاران غار آیین میترایی

به اين كتاب امتياز بدهيد.