او یکی از پاپ‌های کلیسای کاتولیک رم بود که در ایتالیا به دنیا آمد و از ۱۱۹۸ تا ۱۲۱۶ میلادی پاپ بود.

اینوسنت سوم، از خانوادهای نامدار، در ۳۷ سالگی به مقام پاپی رسید؛ او از دیدگاه قدرت سیاسی، نقطه اوج نمایه یا منحنی قدرت پاپها بود.

این پاپ، فردی کاردان، خستگی‌ناپذیر، فزون‌خواه و خون‌ریز بود؛ او خود را دارنده کلاه روحانی و برخوردار از تاج پادشاهی می‌دانست و آشکارا خویش را «پاپِ پادشاه» میخواند.

او به راستی در جایگاه سرور شهریاران جای گرفت و میتوانست بگوید که ولی نعمت بسیاری از شاهان اروپا است و بیشتر شهریاران زیر نظر اویند؛ رم یکسره زیر نگین او بود؛ با فیلیپ آگوست شهریار فرانسه سر ستیز گرفت؛ زمانی دگر پادشاهی انگلیس را از ژانسانتر گرفت و به فیلیپ اگوست سپرد؛ تاج و تختهای مجارستان، دانمارک، کاستیل، آراگون به اراده او وابسته بودند؛ رئیس قوم بلغار را جایگاه پادشاهی بخشید؛ بر آن بود که در سربستان هم پادشاهی برگمارد؛ پیوسته میکوشید که مهار آلمانیها را در چنگ خود نگه دارد.

با این همه، دولت و نظام ویژه وی پایا نماند؛ او نیز بسان بسیاری از قدرتمداران غرّه و فریفته جایگاه خویش شد. «پاپ شَهریار» هم، نه ناله ملتهای اروپایی را میشنید نه به نیروهای گریز از مرکز بها میداد، نه جنبش‌های نوآورانه آن روز اروپا را به حساب میآورد، و نه فاجعه جنگهای پی در پی دل او را می‌آزرد.

او اغاز کننده سری چهارم جنگ های صلیبی بود.او در حال تدارک برای شروع پنجمین جنگ صلیبی با مسلمانان بر سر بیت المقدس بود که درگذشت.

پاپ اینوسنت سوم

به اين كتاب امتياز بدهيد.